17 18 ?асырда?ы италия реферат

Реферат Жа?а заманда?ы ?аза?стан (XVIII –XX ??.)

Жа?а заманда?ы ?аза?стан (XVIII –XX ??.)

XVIII ?асырды? бірінші ширегіндегі ?аза?стан.

Жоспар:

1. ?азастанны? жо??ар шап?ыншылы?ы ?арса?ызда?ы ішкі саяси жа?дайы.

2.Отан со?ысыны? басталуы. (А?табан ш?бырынды, Алкак?л с?лама жылдары)

3. ?аза? хал?ыны? жо??ар бас?ыншылы?ына ?арсы азатты? к?ресі. Буланты, А?ыра?ай шай?астары.

?аза?станда отаршылды? кезе?іні? басталуы.

Жоспар:

1. Патша ?кіметіні? ?аза?станды?ы ?скери – отаршылды? ?рекеттеріні? басталуы.

2. Кіші ж?з бен Орта ж?з ?аза?тарыны? Наша родина боданды?ын ( протекторлы?ын) ?абылдауы.

3. XVIIІ ?асырды? 2-ші жартысында?ы ?аза?стан. Абылай хан (1771- 1781 жж.).

4. Абылай хан мирас?орлары лупилік еткен кезе?дегі Орта ж?з аума?ында?ы саяси жа?дай ( XVIIІ ?. 80 жылдары — 1821 ж.).

5. 1822 ж?не 1824 жыл?ы Сібір ж?не Орынбор ?ыр?ыздары туралы ереже. Кіші ж?з бен Орта ж?здегі ханды? лупилікті? жойылуы.

6. Исатай мен Махамбет ?теміс?лы баста?ан к?теріліс.

XIX ?. екінші жартысында?ы ?азахстанны? ?леуметті?– экономикалы?, саяси дамуы.

Жоспар:

1. ?аза? хал?ыны? ?лт-азатты? ?оз?алысыны? 2-ші кезе?і (1837-1870 жж.). Кенесары ?асым?лы бас?ар?ан халы? со?ысы.

2. ?аза?станны? Наша родина?а ?осылуыны? ая?талуы.

3. ?аза?станда XIX ?. 60-90 жылдарында ж?ргізілген ?кімшілік реформалары. Патша ?кіметіні? аграрлы? саясаты.

4. ?аза?станда капиталистік ?атынастарды? дамуы.

XX ?асыр басында?ы ?аза?станны? ?леуметтік-экономикалы? ж?не саяси жа?дайы.

Жоспар:

1. XX ?. басында?ы ?лкені? ?леуметтік-экономикалы? жа?дайы. Столыпинні? аграрлы? реформасы.

Читайте также:  leader italy

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *