17 18 ?асырда?ы италия

Италия

ІІ. Орта?асырларда?ы Италия

2.1. ХІ ?асырды? а?ырына дейінгі Италия

2.2. ХІ-ХІІ ?асырларда?ы Италия

2.3. ХІІІ- ХV ?асырларда?ы Италия

ІІІ. ?орытынды

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі

Орта ?асыр тарихы алуан т?рлі к?рнекті о?и?алар?а толы ?за? д?уірді ?амтиды:ол экономикалы? ж?не ?о?амды? ?мірді?, тапты? к?ресті? жа?а формаларыны? тууы ж?не дамуымен шиеленіскен саяси ж?не идеологиялы? ?а?ты?ыстармен,буржуазиялы? ал?аш?ы революцияларымен ?йгілі болды. Орта ?асырларда адамзат материалды? ж?не рухани м?дениетті? дамуы ж?нінде тарихты? одан б?ры??ы кезе?дерімен салыстыр?анда ед?уір ілгері басты. Орта ?асырфеодалды? зорлы?, наданды?, отпен ?инау инквизициясы, діни ??лы?тылы?пен ?оса, шаруаларды? феодалдармен шіркеуге ?арсы орасан зор к?терілісін, ?ала адамдарыны? феодал мырзалармен ?атты шиеленіскен к?ресін, халы? б??арасыны? ?леуметтік арман ?иялын білдіруші еркін ойды? т???ыш к?рінісі еретиктерді? жаппай ?оз?алысын адамзатты? есінде ?алдырды.

«Орта ?асыр» деген с?з (аны?ыра? айтса?, орта ?асыр латынша medium aevum) Италияда XV- XVІ ?асырларда гуманистік ба?ытта?ы ?дебиетшілер мен тарихшылар тобыны? арасында пайда болды.

Ж?мысты? ?зектілігі: Ертедегі ж?не классикалы? орта ?асыр тарихыны? ?зекті проблемасы тарихи материализм т?р?ысынан алып ?ара?анда, т?тас б?кіл д?ние ж?зілік тарихи д?уірді? барлы? ?о?амды? ?атынастарыны? белгілі ??рылымын тудыратын ?ндіріс ?дісі ретіндегі феодализмні? тууы мен м?ні? ашып к?рсету болып табылады.

Ж?мысты? ма?саты: Италия тарихы бойынша теориялы? м?ліметтерді талдау, тарихи кейбір м?селелерді студенттер ?ауымына ашып к?рсету.

Ж?мысты? міндеті:

1. VII-XІ ?асырда?ы Италия тарихыны? мазм?ны мен м?нін ай?ындау;

2. XI-XII ?асырларда?ы Италия тарихын ашып к?рсету.

3. XIII-XV ?асырларда?ы Италия тарихын жазып к?рсету.

Та?ырыпты? зерттелу де?гейі. Орта ?асырларды? басында?ы Италияда?ы тарихи шы?армаларды? негізгілері: Иорданны? баяндауымен жеткен Кассиодорды? «Гетикасы» (6?), Павел Диаконны? «Лангобордтар тарихы» (8?) ж?не Луитпрандты? тарихи шы?армалары.?алаларды? ?суімен бірге Италияда орта?асырлы? тарии ?ылым дамып к?ркейе бастады. 11-13 ?асырларда к?птеген ?алавларды? тарихи хроникасы ??рылды.

Читайте также:  аренда машины италия

Италияда гуманистік тарихнаманы? к?рнекті ?кілдері Леонардо Бруни, Поджо Броччолини, Флавио Бьондо болды. 18 ?асырда тарихнаманы? басты ма?саты тарихи деректерді жинау,сынау ж?не жариялау болды. Италияда буржуазиялы? тарихи ?ылымны? ?алыптасуы а?арту идеяларымен, сондай-а? даму ?стіндегі ?лтты? ?оз?алысты? идеологиялы? талаптарымен байланысты болды.

С.Д.Сказкинні? ж?не Италия тарихы ж?нінде маманданып ж?рген бас?а да ке?ес академиктеріні? бір?атарыны? (М.Л.Абрамсон, Е.В.Бернадская, Л.А.Котельников ж?не бас?алары) е?бектерінде 10-15 ?асырларда?ы Солт?стік, Орталы? ж?не О?т?стік Италияны? ааграрлы?

Очерки истории Италии 476- 1918г. Пособия для учителя

Задачи итальянской истории М. «Наука». 1975

История Италий в з-х Т

Ефимов А.В.

Европа и Северная Америка Х?в.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *